Chinese Painting Search
Huge Selection
Chinese Paintings > Chinese Artists & Painters

Chinese Artists & Painters
of Chinese Paintings


1. Contemporary Chinese Painting Painters

Click the names of the painters and the links to more artists of different kinds of painting subjects, you can view their detailed biographies and enjoy over 2000 in total of their beautiful paintings. Most of them are avaliable at InkDance Chinese Painting Gallery, with good prices you can't imagine. You can also ask your favorite Chinese artists to customize painting a special one for you, according to your special needs.

Recommended Chinese Artists of Landscape Painting:
Chen Chun Zhong, InkDance Chinese Painting Gallery
Chen Chun Zhong
Liu Yan Jiang, InkDance Chinese Painting Gallery
Liu Yan Jiang
Li Yun Hui, InkDance Chinese Painting Gallery
Li Yun Hui
Deng Ping, InkDance Chinese Painting Gallery
Deng Ping
Zhang Tian Cheng, InkDance Chinese Painting Gallery
Zhang Tian Cheng
Huang Gui Ting, InkDance Chinese Painting Gallery
Huang Gui Ting

More Potential Chinese Landscape Painting Artists...


Recommended Chinese Artists
of Bird & Flower Painting
:
He Lin,InkDance Chinese Painting Gallery
He Lin
Bai Yu,InkDance Chinese Painting Gallery
Bai Yu

More Chinese Bird&Flower Painting Artists...

Recommended Chinese Artists
of Figure Painting
:
Huang Yi,InkDance Chinese Painting Gallery
Huang Yi
Liang Dan,InkDance Chinese Painting Gallery
Liang Dan

More Chinese Figure Painting Artists...

Recommended Chinese Artists
of Animal Painting
:
Yi Jian Fu,InkDance Chinese Painting Gallery
Yi Jian Fu
Lv Zhi Fu,InkDance Chinese Painting Gallery
Lv Zhi Fu

More Chinese Animal Painting Artists...Recommended Chinese
Calligraphers
:
Shen Hong Yu,InkDance Chinese Painting Gallery
Shen Hong Yu
Tang Xin De,InkDance Chinese Painting Gallery
Tang Xin De

More Chinese Calligraphy Artists...

Recommended Chinese Artists
of Bamboo Painting
:
Mo Yun Shuang,InkDance Chinese Painting Gallery
Mo Yun Shuang
Yan Zhan Ping,InkDance Chinese Painting Gallery
Yan Zhan Ping

More Chinese Bamboo Painting Artists...

Recommended Chinese Artists
of Crane Painting
:
Qin Xia,InkDance Chinese Painting Gallery
Qin Xia
Jing Shan,InkDance Chinese Painting Gallery
Jing Shan

More Chinese Crane Painting Artists...Recommended Chinese Artists
of Dragon Painting
:
Lv Ming Gang,InkDance Chinese Painting Gallery
Lv Ming Gang
Long Hui,InkDance Chinese Painting Gallery
Long Hui

More Chinese Dragon
Painting Artists
...

Recommended Chinese Artists
of Fish Painting
:
Zhang Ying,InkDance Chinese Painting Gallery
Zhang Ying
Zhou Dao Quan,InkDance Chinese Painting Gallery
Zhou Dao Quan

More Chinese Fish Painting Artists...

Recommended Chinese Artists
of Buddha Painting
:
Li Feng Lu,InkDance Chinese Painting Gallery
Li Feng Lu
Lou Xin Yun,InkDance Chinese Painting Gallery
Lou Xin Yun

More Chinese Buddha Painting Artists...Recommended Chinese Artists
of Horse Painting
:
Zhao Guo Hua,InkDance Chinese Painting Gallery
Zhao Guo Hua
Chen Tian Xian,InkDance Chinese Painting Gallery
Chen Tian Xian

More Chinese Horse Painting Artists...

Recommended Chinese Artists
of Lotus Painting
:
Li Zheng Shu,InkDance Chinese Painting Gallery
Li Zheng Shu
Li Fu Qiang,InkDance Chinese Painting Gallery
Li Fu Qiang

More Chinese Lotus Painting Artists...

Recommended Chinese Artists
of Peony Painting
:
Wan An,InkDance Chinese Painting Gallery
Wan An
Mo Jie,InkDance Chinese Painting Gallery
Mo Jie

More Chinese Peony Painting Artists...Recommended Chinese Artists
of Plum Blossom Painting
:
Qiu Shao Ming,InkDance Chinese Painting Gallery
Qiu Shao Ming
Wei Zhao Hua,InkDance Chinese Painting Gallery
Wei Zhao Hua

More Chinese Plum Blossom Painting Artists...

Recommended Chinese Artists
of Tiger Painting
:
Wang Jian Min,InkDance Chinese Painting Gallery
Wang Jian Min
Yang Wan Min,InkDance Chinese Painting Gallery
Yang Wan Min

More Chinese Tiger Painting Artists...


2. Most Famous Chinese Artists of China (from 1919..)

Qi Baishi     Gao Jianfu     Xu Beihong     Lu Fengzi     Pan Tianshou     Fu Baoshi     Guan Shanyu


3. Ancient Chinese Painting Artists

Gu Kaizhi     Zhan Ziqian     Yan Liben     Wu Daozi     Han Gan     Han Huang     Zhang Xuan     Zhou Fang     Sun Wei     Huang Quan     Guan Xiu     Shi Ke      Gu Hongzhong     Wei Xian     Dong Yuan     Li Gonglin     Li Tang     Li Song     Zhang Zeduan     Fan Kuan     Guo Xi     Wang Xian     Mi Fu     Mi Youren      Zhao Boju     Li Tang     Ma Yuan     Xia Gui     Cui Bai     Hui Zong     Liu Cai     Yang Wujiu     Liang Kai     Fa Chang